Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Mgr. Slavomír Smolko
 
Adresa: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, 040 01 Košice
 
Telefón: 055/7961211
 
E-mail: smolko@csppke.sk
 
Spôsoby podávania podnetov:
  • Písomne na vyššie uvedenú adresu s označením na obálke „Podnet - neotvárať“.
  • Osobne priamo zodpovednej osobe.
  • Ústne do zápisnice, ktorú spíše zodpovedná osoba.
  • Elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby.
značky: