Diagnostika porúch v bežnej triede ZŠ

Obrázok používateľa CŠPP Košice

 
V bežnej triede nie je v silách učiteľa robiť podrobnú diagnostiku. Pri deťoch, ktoré učiteľ vníma ako „zvláštne“ je potrebné sa zamerať na zvláštnosti, ktoré sú prediktormi vývinových porúch učenia a zaznamenávať ich. Môžete použiť aj nižšie uvedený záznamový hárok alebo inou formou zaznamenávať údaje zo sledovania.
 
Záznamový hárok so zameraním sa na poruchy čítania, písania a počítania v bežnej triede ZŠ:
 

 • Čítanie
 • číta pomaly
 • dvojité, trojité čítanie
 • nerozumie čítanému textu
 • nesprávne očné pohyby (očné skoky)
 • ďalšie chyby (aké):

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 

 • Písanie
 • píše veľmi pomaly
 • nesprávne držanie písacích potrieb
 • písmo je neúhľadné, nečitateľné
 • najčastejšie chyby (aké):

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 

 • Počítanie
 • neorientuje sa na číselnej osi
 • nechápe pojem čísla
 • zamieňa – neovláda matematické operácie (aké):

 
..........................................................................................................................................................

 • zvláda učivo približne na úrovni ........ ročníka

 

 • Sústredenie, pamäť
 • sústreďuje sa dobre
 • výkyvy v sústredení (najčastejšie kedy): ...................................................................................
 • sústreďuje sa veľmi ťažko
 • pamätá si bez ťažkostí / s ťažkosťami / nepamätá si

 
 
 

 • Sluchové vnímanie
 • bezproblémové
 • problematické (aké? rozlíšenie prvej hlásky v slove, zvládnutá – nezvládnutá analýza a syntéza, rozlišovanie foném, slabík atď.)

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 

 • Zrakové vnímanie
 • bez problémov
 • prejavujú sa ťažkosti (zvládnuté – nezvládnuté rozlišovanie figúr, reverzné tvary (figúry), atď.)

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 

 • Reč
 • malá slovná zásoba
 • ťažkosti pri vyjadrovaní
 • špecifické poruchy reči (aké):

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 

 • Reprodukcia rytmu
 • zvládnutá dobre
 • zvládnutá s problémami
 • nezvládnutá

 

 • Orientácia v priestore
 • bez zvláštností, zvládnutá
 • zvládnutá s menšími ťažkosťami
 • zvládnutá s ťažkosťami

 

 • Určovanie pravej a ľavej strany
 • zvládnutá
 • zvládnutá s ťažkosťami
 • nezvládnutá

 

 • Nápadnosti v správaní (aké):

 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................
 
 
 

 • Postavenie dieťaťa v kolektíve
 • obľúbený (á)
 • celkom obľúbený (á)
 • neobľúbený (á), stojí mimo kolektívu

 

 • Rodinné prostredie
 • spôsob výchovy
 • starostlivosť o dieťa
 • hodnotová orientácia v rodine a pod.

 
Diagnostika je východiskom výchovno-vzdelávacieho procesu vôbec a reedukácie predovšetkým. Jej cieľom je stanoviť úroveň vedomostí a zručností, poznávacích procesov, sociálnych vzťahov, osobnostných charakteristík a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na úspechu či neúspechu dieťaťa.
Vyššie uvedené prejavy nie sú síce vyčerpávajúce, ale dostatočne naznačujú, že poruchy učenia ovplyvňujú celú osobnosť dieťaťa a často aj nepriaznivo vplývajú na celkovú atmosféru (situáciu) v rodine. Porucha sa stáva bremenom, ktoré zaťažuje rodičov aj dieťa, dostáva sa do popredia záujmov rodičov, ktorí začínajú vnímať dieťa predovšetkým ako nositeľa poruchy. Preto pri záveroch „dávanie“ diagnózy bez komplexnej psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky je veľmi neprofesionálne. PRETO POZOR! Nie každé pomalé čítanie alebo zámena písmen b a d je hneď porucha čítania – dyslexia. Nie hneď akékoľvek problémy v matematike naznačujú poruchu matematiky – dyskalkúliu. Je nutné brať do úvahy všetky dôležité problémy a faktory. V prípade, že u dieťaťa potvrdíte väčšiu časť vyššie menovaných prediktorov, je potrebné vypísať prihlášku na psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie v centre.
 
Použitá literatúra:
Zelinková, O., Poruchy učenia, Praha : Portál, 1998. 196s. ISBN 80-7178-242-4


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk