Naše služby

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Naša pomoc a starostlivosť je určená pre deti a mládež:
so zdravotným postihnutím:

 • telesné (konzultant somatopéd)
 • sluchové (konzultant surdopéd)
 • zrakové (konzultant tyflopéd)
 • mentálne postihnutie
 • narušená komunikačná schopnosť (pomáha canisterapeut)
 • pervazívne vývinové poruchy (PVP) - autizmus, Aspergerov syndróm (konzultant riaditeľka CŠPP)

s poruchami  učenia:

 • dyslexia (porucha čítania)
 • dysgrafia (porucha písania)
 • dysortografia (porucha pravopisu)
 • dyskalkúlia (porucha počítania)

s poruchami správania:

 • ADHD (hyperkinetický syndróm)
 • ADD (porucha pozornosti, koncentrácie)

s poruchami reči:

 • nesprávna výslovnosť hlások,
 • zajakavosť (balbuties)

 
deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie (ranná diagnostika a starostlivosť)
deťom v predškolskej príprave
Poskytujeme poradenské, konzultačné a metodické služby

 • rodičom dieťaťa (zákonným zástupcom)
 • pedagógom
 • výchovným poradcom
 • vychovávateľom
 • riaditeľom

Poradenstvo poskytujeme formou

 • ambulantnej starostlivosti v našom centre
 • návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije /domov, detský domov/
 • návštev v prostredí, v ktorom sa vzdeláva/materská škôlka, škola/

Poskytujeme tieto služby:

 • komplexná špeciálnopedagogická diagnostika,
 • reedukačná starostlivosť,
 • logopedická starostlivosť,
 • psychologická diagnostika a poradenstvo,
 • psychoterapeutická starostlivosť,
 • preventívna činnosť,
 • metodická činnosť,
 • výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť.

Prioritné činnosti CŠPP:

 • komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika,
 • komplexná psychoterapeutická  starostlivosť,
 • špecialno-pedagogická starostlivosť
 • špecialno-psychologická starostlivosť
 • rehabilitácia a reedukácia
 • poradenská, konzultačná činnosť
 • metodická a osvetova činnosť
 • prieskum
 • reedukačno-terapeutické pobyty pre deti so zdravotným postihnutím a vývinovým poruchami učenia
 • spolupráca s inštitúciami a odbornžými lekármi
 • odborný rast zamestnancov

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk