Oznámenie o voľných pracovných miestach

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V zmysle §11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zverejňujeme oznam o dvoch voľných pracovných miestach v kategórii odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg.

Kvalifikačné predpoklady na obsadenie tohto pracovného miesta sú v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nasledovné:
Kategória odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg
A: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež (osoby ) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
3. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
4. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúce osobitnú starostlivosť
5. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
6. v študijnom odbore telesná výchova pre zdravotne oslabených
7. v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
9. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
10. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky
11. špeciálna pedagogika – poradenstvo.

Na výkon odborných činností špeciálneho pedagóga so študijným odborom uvedeným v bodoch 1 až 10 sa vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o požadovanom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyššie uvedené doklady zasielajte na adresu: CŠPP, Bocatiova 1, 040 01 Košice alebo mailom na csppkeatcsppke.sk do 16.06.2017.
Kontaktná osoba: PaedDr. T. Majerníková, riaditeľka centra.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk