Špecifické vývinové poruchy učenia / ŠVPU /

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


 ŠVPU je súhrny názov pre poruchy čítania, písania, pravopisu a matematických zručností / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia /.
Medzi dys- poruchy nepočítame pomalé osvojovanie zručnosti čítať, písať, počítať u detí vývojovo nezrelých, u detí s intelektom na hranici mentálnej retardácie alebo detí mentálne retardovaných. Je potrebné rozlišovať ŠVPU a problémy spôsobené vonkajšími príčinami / rodina, škola / alebo zdravotným stavom dieťaťa / časté ochorenia, zmyslové vady /. ŠVPU nie sú len oneskorenia dieťaťa. V zahraničnej literatúre sa uvádza / napr. pri dyslexii /, že dieťa musí zaostávať za svojimi vrstovníkmi minimálne dva roky. Nie je to teda len obyčajné neprospievanie.
 
Príčiny : výskumy zamerané na odhaľovanie a následne reedukáciu dyslexie, môžeme sledovať v troch rovinách:

  1. biologicko-medicínska rovina : dedičnosť, štruktúra a fungovanie mozgu, cerebelárna teória, procesy automatizácie, rýchle pomenovanie prvkov, časové procesy
  2. kognitívne / poznávacie / procesy : zraková a sluchová percepcia, pamäť, rýchlosť procesov, deficity v časovom a priestorovom usporiadaní, kombinácia deficitov, reč, ako psychická funkcia / porozumenie, slovná zásoba, gramatické kategórie, artikulácia /
  3. rovina prejavová, správanie: proces čítania, proces písania, osvojovanie matematických vedomostí a zručností, správanie v priebehu učenia

 
Prejavy:
dyslexia: postihuje techniku, tempo, kvalitu čítania a porozumenie
dysgrafia: postihuje techniku písania, tempo zápisu a samotný rukopis / ktorý sa stáva nečitateľný /, teda kvalitu písma /písmo príliš veľké alebo malé, text je neupravený, píše nad, alebo pod lineatúru a pod. /
dysortografia: diagnostikujeme na základe dysortografických chýb, t.j. vynecháva, pridáva, prehodí písmena poprípade slabiky, problémy v rozlišovaní krátkych, dlhých samohlások, v rozlišovaní slabík dy-di, ty.ti, ny-ni, ly-li, pravopisné chyby prameniace z nezvládnutia systému jazyka
dyskalkúlia: problémy pri porozumení základných matematických pojmov a operácii, v geometrii
Dyspraxia: v mladšom veku problémy v samoobsluhe, poruchy vývoja jemnej a hrubej motoriky, celková neobratnosť, dieťa je často sledované na neurológii pre oneskorený psychomotorický vývoj
 
 Sprievodné problémy:
Z hľadiska pedagogicko-psychologického rozboru ich môžeme označiť ako príčiny porúch. Ide o postihnutie psychických funkcii, ktoré podmieňujú zvládnutie požadovaných zručností.
Patria sem : problémy v oblasti reči
poruchy zrakovej percepcie
poruchy pravo-ľavej orientácie
poruchy orientácie v čase
poruchy sluchovej percepcie
poruchy vnímania a reprodukcie rytmu
poruchy procesu automatizácie
problémy v rýchlom pomenovávaní prvkov
poruchy vývoja jemnej a hrubej motoriky
poruchy pohybovej koordinácie
poruchy vnímania telesnej schémy
nápadnosti v správaní, poruchy sústredenia
Uvedené problémy sa vyskytujú v rôznej intenzite a kombináciách. Napríklad izolovaná porucha pravo-ľavej a priestorovej orientácie nemusí byť prejavom ŠVPU.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk