Užitočné odkazy

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Všeobecné odkazy

Rečové postihnutie

Telesné postihnutie

www.minedu.sk - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.iedu.sk - Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.siov.sk - Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.ksuke.sk - Krajský školský úrad v Košiciach
www.ssiba.sk - Štátna školská inšpekcia
www.svsmi.sk - Školské výpočtové stredisko Michalovce
www.nucem.sk - Národný ústav certifikovaných meraní
www.statpedu.sk - Štátny pedagogický ústav
www.vudpap.sk - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
http://www.asfeu.sk/ - Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU
http://www.mpc-edu.sk/ - Metodicko-pedagogické centru
http://www.debyrokratizacia.sk/ - Debyrokratizacia v školstve
www.silcom-multimedia.sk - tvorba multimediálnych titulov edukatívneho a zábavného charakteru pre detí (Alik, Didakta...)
www.terasoft.cz/sk/ - výučbové programy (detský kútik ...)
www.tobias-ucebnice.cz - publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia
www.radost.sk - informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí
www.displus.sk - problematika ADHD / ADD
predys.szm.sk - problematika ADHD / ADD (ĽMD)
 
Rečové postihnutie
 
www.emitplus.sk - programy pre rečovú terapiu (FONO)
www.mayer-johnson.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
www.dynavoxtech.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
www.attainmentcompany.com - kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
 
Telesné postihnutie
 
www.medicco.sk - vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbariérovosť
www.meyra.cz - vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých
www.eraj.sk - invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka
 
Zrakové postihnutie
 
www.tyflocomp.sk - pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých
www.petit-os.cz - špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné
 
Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy
 
www.F84.sk - portál pre AUTIZMUS
http://www.acrubikon.sk/ . autistické centrum Rubikon, Košice- Myslava
http://www.andreas.sk/ - autistické centrum, Bratislava
http://www.autizmus.info/01Autizmus/AutizmusOTeme.htm - databáza informácii o autizme
http://www.autizmus.info/autizmus/ - informačný portál pre rodičov, odborníkov a verejnosť
http://www.rojko.sk/ - portál o mentálnom postihnutí a autizme
http://www.sposa.sk – spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
http://www.autismus-a-my.cz/ - E- shop pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
www.petit-os.cz – ponuka PC programov a pomôcok pre alternatívny spôsob komunikácie
http://www.oskola.cz/ - komunikačné kartičky, štruktúrované úlohy, pomôcky, hry skladačky.
http://www.postizenedeti.cz/ - Pre rodičov a priateľov detí zdravotne postihnutých alebo postihnutím ohrozených
 
Ďalšie www stránky
 
www.employment.gov.sk - stránka MPSVaR SR
www.iskierka.sk - OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím
www.ruvzke.sk/ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice
www.nomiland.sk – ponuka hračiek a didaktických pomôcok

značky: 

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk