Žiak s postihnutím sluchu na ZŠ a SŠ

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Charakteristika postihnutia:

- sluchový postih- postihnutie sluchu / SP/

- absencia sluchového vnemu / reč, okolité zvuky/

- nesprávne, resp. zvláštne posadený hlas

- nesprávna výslovnosť niektorých hlások

- nutnosť odzerania

- narušená komunikačná schopnosť s okolím

- gestikulácia pri orálnej reči

- využívanie krátkych viet na komunikáciu

- ukazovanie prstom a tykanie nie je nevhodná forma správania

- rýchla unaviteľnosť

- SP neznáša hlučné prostredie

 

Vplyv SP na vzdelávací proces:

- pomalšie psychomotorické tempo

- neporozumenie písomným a slovným zadaniam

- čítanie bez porozumenia

- znížený prísun informácií sluchom

- častá zámena hlások, ktoré sa nedajú odzrieť

- výrazne sťažená schopnosť verbalizovať myšlienky vlastnými slovami

- výrazne znížená schopnosť až neschopnosť zapisovať diktované poznámky

- sťažená schopnosť zvládať nárazové opakovania

- potreba neustále si overovať správnosť riešenia

- častý výskyt agramatického resp. zvláštneho vyjadrovania

- neschopnosť odzerať v cudzom jazyku, konverzovať

 

Rozdelenie – druhy postihnutia sluchu:

- klasifikácia sluchových postihnutí

- typy sluchových postihnutí

- klasifikácia stupňov SP

- načúvací aparát, kochleárny implantát

- rečový tréner, schola, indukčná slučka

- SP nemá vplyv na rozumový výkon

 

Integrácia- začlenenie a odporúčania do školy:

- budovanie pevného očného kontaktu so žiakom

- postupné budovanie slovnej zásoby, slovné hračky

- nutnosť zvládať abecedu náhradným spôsobom

- bezpečné osvojenie analýzy a syntézy slov, prstová abeceda

- vylúčenie počúvania zo záznamu

- redukcia povinného čítania, resp. náhradná forma

- kompenzačné pomôcky

- umiestnenie žiaka v triede, otáčacia stolička, osvetlenie

- výhoda sprístupnenia poznámok pred vysvetľovaním nového učiva

- komunikácia so žiakom vždy tvárou v tvár

- jasné, pokojné a zreteľné vyjadrovanie

 

Reedukácia, logopédia a komunikačné zručnosti / KZ/:

- potreba tejto starostlivosti až do dospelosti

-správne posadenie hlasu

- správne vyvodenie izolovaných hlások

- rozširovanie slovnej zásoby od krátkych frekventovaných slov ku dlhým a menej

frekventovaným

- naučiť žiaka učiť sa

- vyžadovať vždy správnu výslovnosť s gramatickým vyjadrovaním a artikuláciou

- zaradiť do rozvrhu komunikačné zručnosti

- možnosť vpustenia hudobnej výchovy

- zabezpečiť logopedickú starostlivosť na škole

Rizikové faktory:

- ku každému dieťaťu je potrebné pristupovať individuálne podľa druhu a stupňa postihnutia, resp. pridružených ochorení, nie je to možné globalizovať


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk